Mặt hàng

ĐVT

Giá mới nhất

Thay đổi

% thay đổi

Lúa mì CBOT

UScent/bushel

509,5

– 7

– 1,36

Ngô CBOT

UScent/bushel

371,75

– 4,25

– 1,13

Đậu tương CBOT

UScent/bushel

933,5

– 2,5

– 0,27

Gạo CBOT

USD/100 cwt

12,14

0,05

+ 0,41

Dầu thô WTI

USD/thùng

66,71

0,07

+ 0,11

Nguồn: VITIC/Reuters

 

Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet