• Giá Heo thịt hơi (Miền Bắc) từ 97.000 - 98.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi CP 70.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi (Miền Trung) từ 95.000 – 97.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi (Miền Tây) 91.000 - 93.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi (Miền Đông) 92.000 - 94.000 đ/kg
  • Giá Gà thịt lông màu (Miền Bắc) 40.000 đ/kg
  • Giá Gà thịt (Miền Trung) 36.000-37.000 đ/kg
  • Giá Gà thịt lông màu (Miền Đông) 33.000 đ/kg
  • Giá Gà thịt lông màu (Miền Tây) 34.000 đ/kg
  • Bò thịt hơi (Miền Bắc) 85.000 đ/kg
  • Bò thịt hơi (Miền Trung) 80.000 đ/kg
  • Bò thịt hơi (Miền Nam) 85.000 đ/kg
  •  
 • Tổng quan về ngành chăn nuôi gia cầm của Việt Nam (P2): Diễn biến số lượng đầu con và sản lượng thịt theo vùng miền

  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Diễn biến số lượng đầu con và sản lượng thịt gia cầm tại các vùng sinh thái giai đoạn 2016-2018 cụ thể như sau:

   

   

  Khu vực Trung Du và Miền núi phía Bắc về số lượng gia cầm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất là Hoà Bình 23,8%, thấp nhất là Bắc Giang tăng trưởng bình quân tăng 3,9%; về sản lượng thịt tăng trưởng cao nhất là Hòa Bình 26,2%, tỉnh thấp nhất là Thái Nguyên 4,2%. Tỉnh có đàn gia cầm lớn nhất là Bắc Giang gần 17,5 triệu con, tỉnh có đàn gia cầm ít nhất là Lai Châu gần 1,3 triệu con.

  Bắc Giang là tỉnh có số lượng đàn gia cầm lớn nhất, đạt khoảng 17,5 triệu con

   

  Bảng 5. Số lượng và sản lượng qua các năm tại TD&MN phía Bắc

  Địa phương

  Số lượng (ngàn con)

  Sản lượng (tấn)

  2016

  2017

  2018

  Tăng trưởng BQ (%)

  2016

  2017

  2018

  Tăng trưởng BQ (%)

  Hà Giang

  4.056

  4.226

  4.388

  4,0

  5.653

  6.361

  7.131

  12,3

  Cao Bằng

  2.197

  2.371

  2.502

  6,7

  4.145

  4.660

  5.058

  10,5

  Bắc Cạn

  1.493

  1.809

  2.135

  19,6

  1.558

  1.698

  2.181

  18,7

  Tuyên Quang

  4.508

  5.016

  5.523

  10,7

  8.860

  9.485

  11.230

  12,7

  Lào Cai

  3.034

  3.271

  3.504

  7,5

  5.620

  6.160

  6.894

  10,8

  Yên Bái

  4.114

  4.310

  4.573

  5,4

  4.364

  4.628

  5.190

  9,1

  Thái Nguyên

  10.023

  10.574

  11.270

  6,0

  24.608

  25.967

  26.708

  4,2

  Lạng Sơn

  4.083

  4.505

  4.554

  5,7

  8.789

  9.493

  9.649

  4,8

  Bắc Giang

  16.217

  16.618

  17.499

  3,9

  41.224

  44.141

  46.583

  6,3

  Phú Thọ

  11.085

  12.169

  13.570

  10,6

  23.497

  25.191

  27.547

  8,3

  Điện Biên

  3.043

  3.496

  3.863

  12,7

  3.470

  3.711

  3.972

  7,0

  Lai Châu

  917

  1.145

  1.289

  18,7

  1.716

  2.057

  2.634

  23,9

  Sơn La

  5.220

  5.945

  6.356

  10,4

  8.110

  8.651

  9.209

  6,6

  Hòa Bình

  4.084

  5.019

  6.261

  23,8

  6.225

  8.496

  9.839

  26,2

  Tổng

  74.074

  80.472

  87.287

  8,6

  147.839

  160.698

  173.827

  8,4

   

  Bảng 6. Số lượng và sản lượng qua các năm tại các tỉnh ĐBSH

  Địa phương

  Số lượng (ngàn con)

  Sản lượng (tấn)

  2016

  2017

  2018

  Tăng trưởng BQ (%)

  2016

  2017

  2018

  Tăng trưởng BQ (%)

  Hà Nội

  22.744

  24.401

  25.620

  6,14

  78.112

  82.057

  85.955

  4,90

  Vĩnh Phúc

  8.841

  9.424

  9.985

  6,27

  25.838

  27.327

  28.844

  5,66

  Bắc Ninh

  4.793

  5.100

  5.301

  5,17

  12.007

  13.160

  13.710

  6,89

  Quảng Ninh

  2.882

  3.223

  3.317

  7,37

  9.238

  10.341

  11.623

  12,17

  Hải Dương

  10.599

  10.525

  10.736

  0,65

  30.057

  31.640

  33.184

  5,07

  Hải Phòng

  7.646

  7.850

  7.989

  2,22

  34.874

  38.509

  39.720

  6,78

  Hưng Yên

  8.070

  8.267

  8.544

  2,89

  21.857

  22.869

  23.907

  4,58

  Hà Nam

  5.478

  5.800

  5.990

  4,58

  15.296

  15.496

  15.911

  1,99

  Nam Định

  7.513

  7.556

  7.629

  0,77

  16.916

  17.914

  19.369

  7,01

  Thái Bình

  10.898

  12.043

  12.509

  7,19

  40.387

  46.153

  48.827

  10,03

  Ninh Bình

  4.220

  4.934

  5.143

  10,58

  7.783

  8.209

  8.637

  5,34

  Tổng

  93.685

  99.122

  102.762

  4,74

  292.365

  313.676

  329.687

  6,20

   

  Khu vực ĐBSH về số lượng gia cầm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất là  Ninh Bình 10,58%, thấp nhất là Nam Định tăng trưởng bình quân có 0,77%; về sản lượng thịt tăng trưởng cao nhất là Quảng Ninh 12,17%, tỉnh thấp nhất là Hà Nam 1,99%. Tỉnh có đàn gia cầm lớn nhất là Hà Nội trên 25,6 triệu con, tỉnh có đàn gia cầm ít nhất là Quảng Ninh 3,3 triệu con.

   

  Bảng 7. Số lượng và sản lượng qua các năm tại các tỉnh BTB và DHMT

  Địa phương

  Số lượng (ngàn con)

  Sản lượng (tấn)

  2016

  2017

  2018

  Tăng trưởng BQ (%)

  2016

  2017

  2018

  Tăng trưởng BQ (%)

  Thanh Hóa

  17.729

  18.557

  19.578

  5,1

  37.028

  39.128

  40.667

  4,8

  Nghệ An

  17.533

  18.902

  20.167

  7,3

  45.688

  48.588

  51.578

  6,3

  Hà Tĩnh

  5.906

  6.460

  6.984

  8,8

  12.725

  14.094

  15.236

  9,4

  Quảng Bình

  2.365

  2.559

  3.078

  14,2

  8.490

  9.913

  11.879

  18,3

  Quảng Trị

  1.774

  1.996

  2.425

  17,0

  4.021

  4.958

  5.996

  22,1

  Thừa Thiên – Huế

  2.240

  2.478

  2.769

  11,2

  4.444

  4.698

  6.605

  23,2

  T/P Đà Nẵng

  413

  590

  326

  -1,0

  858

  871

  873

  0,8

  Quảng Nam

  5.366

  5.819

  6.082

  6,5

  9.348

  10.269

  11.304

  10,0

  Quảng Ngãi

  4.060

  4.292

  4.301

  3,0

  8.438

  9.395

  10.476

  11,4

  Bình Định

  6.703

  6.818

  7.330

  4,6

  14.580

  15.915

  16.463

  6,3

  Phú Yên

  3.148

  3.248

  3.322

  2,7

  6.483

  6.984

  8.376

  13,8

  Khánh Hòa

  2.563

  2.738

  2.723

  3,2

  5.586

  5.896

  6.115

  4,6

  Ninh Thuận

  1.258

  1.476

  1.549

  11,1

  3.014

  3.996

  4.035

  16,8

  Bình Thuận

  3.186

  3.360

  3.430

  3,8

  7.760

  7.886

  8.083

  2,1

  Tổng

  74.243

  79.294

  84.066

  6,4

  168.462

  182.590

  197.684

  8,3

   

  Khu vực BTB và DHMT về số lượng gia cầm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất là Quảng Trị 17%, thấp nhất là Đà Nẵng tăng trưởng bình quân giảm 1%; về sản lượng thịt tăng trưởng cao nhất là Thừa Thiên-Huế 23,2%, tỉnh thấp nhất là Đà Nẵng 0,8%. Tỉnh có đàn gia cầm lớn nhất là Nghệ An trên 20 triệu con, tỉnh có đàn gia cầm ít nhất là Đà Nẵng 326 ngàn con.

   

  Bảng 8. Số lượng và sản lượng qua các năm tại các tỉnh Tây Nguyên

  Địa phương

  Số lượng (ngàn con)

  Sản lượng (tấn)

  2016

  2017

  2018

  Tăng trưởng BQ (%)

  2016

  2017

  2018

  Tăng trưởng BQ (%)

  Kon Tum

  898

  1.103

  1.108

  11,6

  1.639

  1.807

  2.352

  20,2

  Gia Lai

  2.119

  2.258

  2.832

  16,0

  3.454

  3.859

  5.039

  21,2

  Đắk Lắk

  9.130

  10.052

  10.445

  7,0

  23.416

  24.866

  25.806

  5,0

  Đắc Nông

  1.631

  1.753

  1.993

  10,6

  4.506

  5.324

  5.356

  9,4

  Lâm Đồng

  3.413

  3.473

  3.561

  2,1

  10.810

  11.606

  11.827

  4,6

  Tổng

  17.192

  18.639

  19.939

  7,7

  43.825

  47.463

  50.380

  7,2

   

  Khu vực Tây Nguyên về số lượng gia cầm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất là Gia Lai 16%, thấp nhất là Lâm Đồng tăng trưởng bình quân tăng 2,1%; về sản lượng thịt tăng trưởng cao nhất là Gia Lai 21,2%%, tỉnh thấp nhất là Lâm Đồng 4,6%. Tỉnh có đàn gia cầm lớn nhất là Đắk Lắk gần 10,5 triệu con, tỉnh có đàn gia cầm ít nhất là Kon Tum 1,1 triệu con.

   

  Bảng 9. Số lượng và sản lượng qua các năm tại các tỉnh Đông Nam Bộ

  Địa phương

  Số lượng (ngàn con)

  Sản lượng (tấn)

  2016

  2017

  2018

  Tăng trưởng BQ (%)

  2016

  2017

  2018

  Tăng trưởng BQ (%)

  Bình Phước

  4.172

  4.590

  4.866

  8,0

  13.255

  13.819

  14.919

  6,1

  Tây Ninh

  4.921

  5.286

  5.603

  6,7

  21.723

  22.917

  24.059

  5,2

  Bình Dương

  7.655

  8.586

  9.353

  10,5

  27.739

  30.695

  33.622

  10,1

  Đồng Nai

  17.084

  18.966

  20.486

  9,5

  54.160

  59.580

  62.745

  7,7

  Bà Rịa-Vũng Tàu

  3.616

  3.947

  4.084

  6,3

  16.100

  17.378

  18.305

  6,6

  TP Hồ Chí Minh

  433

  460

  328

  -11,3

  2.449

  1.907

  2.134

  -5,1

  Tổng

  37.882

  41.835

  44.720

  8,7

  135.425

  146.296

  155.784

  7,3

   

  Khu vực ĐNB về số lượng gia cầm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất là Bình Dương 10,5%, thấp nhất là TP.HCM tăng trưởng bình quân giảm 11,3%; về sản lượng thịt tăng trưởng cao nhất là Bình Dương 10,1%, tỉnh thấp nhất là TPHCM giảm 5,1%. Tỉnh có đàn gia cầm lớn nhất là Đồng Nai gần 20,5 triệu con, tỉnh có đàn gia cầm ít nhất là TP.Hồ Chí Minh 328 ngàn con.

  Đồng Nai là tỉnh có đàn gia cầm lớn nhất Đông Nam Bộ với khoảng 20,5 triệu con

   

  Bảng 10. Số lượng và sản lượng qua các năm tại các tỉnh ĐBSCL

  Địa phương

  Số lượng (ngàn con)

  Sản lượng (tấn)

  2016

  2017

  2018

  Tăng trưởng BQ (%)

  2016

  2017

  2018

  Tăng trưởng BQ (%)

  Long An

  7.781

  6.963

  7.392

  -2,2

  22.084

  23.166

  24.755

  5,9

  Tiền Giang

  10.887

  11.394

  12.133

  5,6

  28.809

  27.944

  26.431

  -4,2

  Bến Tre

  4.958

  5.212

  5.960

  9,7

  12.125

  12.887

  14.270

  8,5

  Trà Vinh

  4.367

  4.103

  4.486

  1,6

  10.101

  9.525

  11.097

  5,4

  Vĩnh Long

  6.652

  7.589

  8.045

  10,0

  27.233

  28.480

  29.662

  4,4

  Đồng Tháp

  4.861

  5.111

  5.379

  5,2

  8.446

  8.893

  9.849

  8,0

  An Giang

  4.436

  4.074

  4.132

  -3,4

  6.463

  6.306

  6.734

  2,2

  Kiên Giang

  5.378

  5.538

  5.439

  0,6

  13.973

  14.997

  16.065

  7,2

  Cần Thơ

  1.980

  1.912

  1.824

  -4,0

  5.840

  5.980

  5.911

  0,6

  Hậu giang

  3.816

  4.053

  4.134

  4,1

  8.682

  9.179

  9.382

  4,0

  Sóc Trăng

  5.297

  5.644

  6.327

  9,3

  20.819

  21.205

  22.110

  3,1

  Bạc Liêu

  2.620

  2.745

  2.884

  4,9

  4.436

  6.206

  6.359

  21,2

  Cà Mau

  1.612

  1.757

  2.061

  13,2

  4.711

  6.363

  7.507

  26,5

  Tổng

  64.646

  66.094

  70.196

  4,2

  173.723

  181.130

  190.131

  4,6

   

  Khu vực ĐBSCL về số lượng gia cầm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất là Cà  Mau 13,2%, thấp nhất là Cần Thơ tăng trưởng bình quân giảm 4%%; về sản lượng thịt tăng trưởng cao nhất là Cà Mau 26,5%, tỉnh thấp nhất là Tiền Giang giảm trên 4%. Tỉnh có đàn gia cầm lớn nhất là Tiền Giang trên 12 triệu con, tỉnh có đàn gia cầm ít nhất là Cần Thơ trên 1,8 triệu con. Tổng đàn vịt của khu vực ĐBSCL chiến 34% tổng đàn vịt của cả nước, có 4 tỉnh có số lượng vịt trên 3 triệu con là Đồng Tháp (gần 3,9 triệu con), Kiên Giang, An Giang và Vĩnh Long.

   

   

  Cục Chăn nuôi

   

  Để lại comment của bạn

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo UBND xã Minh Châu – Ba Vì – Hà Nội, xác định lợi thế về đất đai, khí hậu nên những năm qua đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó xã tập trung đến phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt. […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong bối cảnh bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, thành phố càng nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ gắt gao. Hơn nữa, khảo sát một đêm tại thị trường […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Anh Trần Văn Toản, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ là người đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mở trang trại nuôi chim công rất thành công mà cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.   1/ […]

  • Giống chim này có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu ở nước ta, tỷ lệ nuôi sống đạt 94-99%.

  • Để đàn gà sinh trưởng phát triển tốt có tỷ lệ sống cao cần thực hiện tốt kỹ thuật úm gà con

  • Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo.

  • Gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” đã được nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền triệu để hữu cặp gà vảy cá đẹp.

  • Cừu chính là loài vật nuôi thích hợp với những điều kiện khắc nghiệt của vùng đất Ninh Thuận.

  • Nghề nuôi chim cút đẻ hiện đang phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình tại các địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

  • Tỉnh Phú Thọ với địa hình đa dạng: nhiều gò, đồi thấp, dải đồng bằng thuận lợi cho chăn nuôi, trong đó, có chăn nuôi gà lông màu.