Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 12/2017.
 
Đvt: triệu tấn
 

2017/18

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

12,52

236,97

63,86

233,79

67,25

12,3

Mỹ

0,36

41,82

0,27

31,12

11,07

0,27

Các TT còn lại

12,15

195,15

63,59

202,68

56,19

12,03

TT XK chủ yếu

7,81

74,12

0,04

25,99

48,25

7,74

Argentina

3,33

34,42

0

3,06

31,2

3,5

Brazil

4

32,5

0,03

17,48

15,25

3,8

Ấn Độ

0,48

7,2

0,01

5,45

1,8

0,44

TT NK chủ yếu

1,41

16,45

37,68

53,47

0,53

1,54

EU-27

0,2

11,46

19,2

30,34

0,3

0,21

Đông Nam Á

1,17

3,22

16,73

19,61

0,23

1,28

Nguồn: VITIC/USDA