Tình tình nhập khẩu TACN&NL và CTH&BT về Việt Nam trong tháng 8/2022 - Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam
  • Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 52.000 - 55.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tuyên Quang, Vĩnh Phúc 55.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 54.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 51.000 - 55.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi  Đắk Lắk 51.0000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi  Thanh Hóa, Quảng Ngãi 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Ninh Thuận 54.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 51.000 - 55.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tây Ninh 54.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Cà Mau 55.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Kiên Giang 51.000 đ/kg
  •  
 • Tình tình nhập khẩu TACN&NL và CTH&BT về Việt Nam trong tháng 8/2022

  + Nhóm khô hạt có dầu:

   

  Mặt hàng khô đậu tương:

   

  Lượng nhập khẩu khô đậu tương về Việt Nam trong tháng 8/2022 đạt 515,6 nghìn tấn, trị giá 291 triệu USD, tăng 43,2% về lượng và tăng 40,6% về trị giá so với tháng trước, tăng 38,4% về lượng và tăng 59,7% về trị giá so với tháng 8/2021. Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, lượng nhập khẩu khô đậu tương về Việt Nam đạt 3,32 triệu tấn, trị giá 1,85 tỷ USD, giảm 2,5% về lượng nhưng tăng 6,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 48,8% về lượng và 50,7% về trị giá trong tổng nhập khẩu TACN&NL về Việt Nam. Thị trường cung cấp chính khô đậu tương là Nam Mỹ và Mỹ. Giá nhập khẩu trung bình khô đậu tương trong tháng 8/2022 ở mức 564 USD/tấn, giảm 1,8% so với tháng trước nhưng tăng 15,4% so với tháng 8/2021.

   

   Lượng nhập khẩu khô đậu tương về Việt Nam trong năm 2022 dự kiến đạt 5,2 triệu tấn, trị giá 2,9 tỷ USD, tăng 4% về lượng và tăng 12,5% về trị giá so với năm 2021 do nhu cầu cho ngành chăn nuôi lợn, gia cầm trong nước tăng mạnh.

  Khô dầu cọ:

   Lượng nhập khẩu khô dầu cọ tăng mạnh trong tháng 8/2022, đạt 61,4 nghìn tấn, trị giá 12,2 triệu USD, tăng 36,9% về lượng và tăng 11,5% về trị giá so với tháng trước, tăng 75,9% về lượng và tăng 98,1% về trị giá so với tháng 8/2021. Giá nhập khẩu trong tháng 8/2022 đạt 199 USD/tấn, giảm 18,5% so với tháng trước nhưng tăng 12,6% so với tháng 8/2021. Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, lượng nhập khẩu mặt hàng khô dầu cọ đạt 367,4 nghìn tấn, trị giá 83,8 triệu USD, giảm 6,4% về lượng nhưng tăng 16,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị trường cung cấp chính mặt hàng khô dầu cọ là Indonesia (đạt 331,7 nghìn tấn) và Malaysia (đạt 23,3 nghìn tấn).

   

   Mặt hàng khô hạt cải:

   

  Lượng nhập khẩu khô hạt cải trong tháng 8/2022 đạt 20,3 nghìn tấn, trị giá 8,3 triệu USD, giảm 26,1% về lượng và giảm 26,9% về trị giá so với tháng trước, giảm 8,7% về lượng nhưng tăng 4% về trị giá so với tháng 8/2021. Giá nhập khẩu trong tháng 8/2022 đạt 407 USD/tấn, giảm 1,1% so với tháng trước nhưng tăng 13,9% so với tháng 8/2021. Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, lượng nhập khẩu mặt hàng khô hạt cải đạt 177 nghìn tấn, trị giá 70,5 triệu USD, giảm 17,9% về lượng và giảm 6,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị trường cung cấp chính mặt hàng khô hạt cải là Ấn Độ, UAE, Pakixtan…

   

  + Nhóm bột protein thực vật:

   

  Trong tháng 8/2022, lượng nhập khẩu DDGS đạt 161,8 nghìn tấn, trị giá 68,2 triệu USD, tăng 30,4% về lượng và tăng 32,7% về trị giá so với tháng trước, tăng 57,7% về lượng và tăng 93,7% về trị giá so với tháng 8/2021. Giá nhập khẩu trung bình DDGS trong tháng 8/2022 ở mức 421 USD/tấn, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 22,8% so với tháng 8/2021. Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, lượng nhập khẩu mặt hàng DDGS đạt 850 nghìn tấn, trị giá 314,9 triệu USD, tăng 4% về lượng và tăng 25,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Nhập khẩu DDGS trong 8 tháng đầu năm 2022 chiếm 12,5% về lượng và 8,6% về trị giá trong tổng lượng TACN&NL nhập khẩu về Việt Nam. Thị trường cung cấp chính là Mỹ.

   

  Trong tháng 8/2022, lượng nhập khẩu cám ngô tăng mạnh, đạt 16,3 nghìn tấn, trị giá 4,9 triệu USD, tăng 51,9% về lượng và tăng 48% về trị giá so với tháng trước, tăng 13,2% về lượng và tăng 32,6% về trị giá so với tháng 8/2021. Giá trung bình cám ngô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 8/2022 đạt 302 USD/tấn, giảm 2,6% so với tháng trước và nhưng tăng 17,2% so với tháng 8/2021. Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, lượng nhập khẩu mặt hàng cám ngô đạt 96,6 nghìn tấn, trị giá 31,1 triệu USD, tăng 7% về lượng và tăng 32,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị trường cung cấp chính là Trung Quốc và Ấn Độ.

   

  Lượng nhập khẩu cám gạo giảm mạnh trong tháng 8/2022, đạt 40,8 nghìn tấn, trị giá 8,7 triệu USD, giảm 14,7% về lượng và giảm 14,4% về trị giá so với tháng trước, nhưng tăng 3,4% về lượng và tăng 27,5% về trị giá so với tháng 8/2021. Giá nhập khẩu trung bình cám gạo trong tháng 8/2022 ở mức 214 USD/tấn, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 23,3% so với tháng 8/2021. Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, lượng nhập khẩu mặt hàng cám gạo đạt 439,2 nghìn tấn, trị giá 93,5 triệu USD, tăng 23,4% về lượng và tăng 51,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị trường cung cấp chính mặt hàng này là Ấn Độ.

   

   Trong tháng 8/2022, lượng nhập khẩu cám mỳ đạt 28,3 nghìn tấn, giảm 3,5% so với tháng trước nhưng tăng 5,6% so với tháng 8/2021. Giá nhập khẩu trung bình cám mỳ trong tháng 8/2022 ở mức 295 USD/tấn, tăng 9,5% so với tháng trước và tăng 22,4% so với tháng 8/2021. Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, lượng nhập khẩu mặt hàng cám mỳ đạt 252,9 nghìn tấn, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm 2021. Thị trường cung cấp chính mặt hàng này là Tanzania, Indonesia…

   

   + Nhóm bột protein động vật:

   

   Trong tháng 8/2022, lượng nhập khẩu bột thịt xương đạt 109,9 nghìn tấn, trị giá 61 triệu USD, tăng 76,8% về lượng và tăng 60,5% về trị giá so với tháng trước, tăng 131% về lượng và tăng 139,2% về trị giá so với tháng 8/2021. Giá nhập khẩu trung bình bột thịt xương trong tháng 8/2022 ở mức 555 USD/tấn, giảm 9,2% so với tháng trước nhưng tăng 3,5% so với tháng 8/2021. Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, lượng nhập khẩu mặt hàng bột thịt xương đạt 538,1 nghìn tấn, trị giá 296,2 nghìn tấn, tăng 16,3% về lượng và tăng 34,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị trường chính cung cấp bột thịt xương là Mỹ và EU.

   

  Nhập khẩu bột gia cầm trong tháng 8/2022 đạt 22,5 nghìn tấn, trị giá 22,3 triệu USD, tăng 5,8% về lượng và tăng 4,5% về trị giá so với tháng trước, tăng 109,1% về lượng và tăng 131% về trị giá so với tháng 8/2021. Giá nhập khẩu trung bình bột gia cầm trong tháng 8/2022 ở mức 994 USD/tấn, giảm 1,1% so với tháng trước nhưng tăng 10,4% so với tháng 8/2021. Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, lượng nhập khẩu mặt hàng bột gia cầm đạt 146,8 nghìn tấn, trị giá 138,4 triệu USD, giảm 2,8% về lượng nhưng tăng 9,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị trường cung cấp chính mặt hàng này là Mỹ, Braxin, Ả Rập Xê Út…

   

   Nhập khẩu bột cá trong tháng 8/2022 tăng khá, đạt 16,1 nghìn tấn, tăng 11,3% so với tháng trước và tăng 101,2% về trị giá so với tháng 8/2021. Giá nhập khẩu trung bình bột cá trong tháng 8/2022 ở mức 1.643 USD/tấn, giảm 1,6% so với tháng trước nhưng tăng 26,4% so với tháng 8/2021. Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, lượng nhập khẩu mặt hàng bột cá đạt 79,1 nghìn tấn, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm 2021. Thị trường cung cấp chính mặt hàng này là Ấn Độ, Ôman, Pêru…

   

   + Nhóm chất tổng hợp và bổ trợ (CTH&BT):

   

  Trong tháng 8/2022, kim ngạch nhập khẩu nhóm CTH&BT đạt 40,9 triệu USD, giảm 2,2% so với tháng trước và giảm 21,1% so với tháng 8/2021. Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu CTH&BT đạt 374,5 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021. Thị trường cung cấp chính là Châu Á (Trung Quốc, Thái Lan…).

  PV

   

  Để lại comment của bạn

  Bình luận mới nhất

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo UBND xã Minh Châu – Ba Vì – Hà Nội, xác định lợi thế về đất đai, khí hậu nên những năm qua đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó xã tập trung đến phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt. […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong bối cảnh bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, thành phố càng nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ gắt gao. Hơn nữa, khảo sát một đêm tại thị trường […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Anh Trần Văn Toản, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ là người đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mở trang trại nuôi chim công rất thành công mà cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.   1/ […]

  • Giống chim này có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu ở nước ta, tỷ lệ nuôi sống đạt 94-99%.

  • Để đàn gà sinh trưởng phát triển tốt có tỷ lệ sống cao cần thực hiện tốt kỹ thuật úm gà con

  • Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo.

  • Gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” đã được nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền triệu để hữu cặp gà vảy cá đẹp.

  • Cừu chính là loài vật nuôi thích hợp với những điều kiện khắc nghiệt của vùng đất Ninh Thuận.

  • Nghề nuôi chim cút đẻ hiện đang phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình tại các địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

  • Tỉnh Phú Thọ với địa hình đa dạng: nhiều gò, đồi thấp, dải đồng bằng thuận lợi cho chăn nuôi, trong đó, có chăn nuôi gà lông màu.