(Tính toán theo số liệu công bố ngày 21/2/2024 của TCHQ) 

ĐVT: USD

Nguồn: Vinanet/VITIC