Hạch toán giá thành lợn giống, lợn thịt trong trại kín - Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam
  • Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 67.000 - 69.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nội 68.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 69.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Lào Cai 67.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 63.000 - 67.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Trị 63.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Nghệ An 66.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Bình 64.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Lâm Đồng 67.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 65.000 - 68.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai 66.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Sóc Trăng 65.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Cà Mau 67.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Dương 68.000 đ/kg
  •  
 • Hạch toán giá thành lợn giống, lợn thịt trong trại kín

  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Chi tiết bản hạch toán giá thành chăn nuôi lợn trong trang trại chuồng kín, cụ thể với giá thành sản xuất 01 lợn con cai sữa, giá thành 1 kg lợn thương phẩm trong trường hợp tự nuôi được con giống và đi mua giống. Kết quả cho thấy, giá thành 1 kg lợn thương phẩm khi đi mua giống lên tới hơn 70 000 đồng.

  Bảng 1. Hạch toán giá thành lợn hơi (Trang trại chuồng kín)

             

  I

  Lợn con cai sữa

         

  STT

  Nội dung

  ĐVT

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền

  1

  Chi phí giống

   

   

   

       750,000

   1.1

  Giá lợn nái giống tại thời điểm phối giống lứa đầu

  con

  1

  15,000,000

   

  1.2 

  Khấu hao lợn nái so với chi phí giống (giá hiện tại thì không phải khấu hao)

  %

  5

      150,000

        750,000

  2

  Chi phí thức ăn

   

   

   

    5,860,725

  2.1 

  Thức ăn giai đoạn mang thai (115 ngày x 2,8 kg/ngày)

  kg

  322

  11400

     3,670,800

  2.2 

  Thức ăn cho lợn nái nuôi con (25 ngày x 5,5 kg/ngày)

  kg

  137.5

  12190

     1,676,125

  2.3 

  Thức ăn thời gian chờ phối có chửa (15 ngày x 2,5 kg/ngày)

  kg

  37.5

  11400

        427,500

  2.4 

  Thức ăn cho lợn con tập ăn (5 kg/ổ)

  kg

  5

  17260

          86,300

  3

  Chi phí vật tư thú y

   

   

   

       293,036

   

  Vác xin, thuốc thú y, thuốc sát trùng (so với chi phí thức ăn)

  %

  5

       58,607

        293,036

  4

  Chi phí chuồng trại

   

   

   

    1,907,253

  4.1 

  Chi phí xây dựng chuồng cho 1 lợn nái

  con

  1

  20,000,000

   

  4.2 

  Chi phí khấu hao chuồng trại (2,35 lứa x 5 năm)

  lứa

  1

  1,702,128

     1,702,128

  4.3 

  Sửa chữa thường xuyên (so với chi phí thức ăn)

  %

  3.5

  58,607

        205,125

  5

  Chi khác

   

   

   

   

  5.1 

  Điện nước (so với chi phí thức ăn)

  %

  4

  58,607

        234,429

  5.2 

  Vật rẻ mau hỏng (so với chi phí thức ăn)

  %

  1.4

  58,607

          82,050

  6

  Nhân công lao động

   

   

   

    1,460,759

  6.1 

  Công chăn nuôi lợn nái sinh sản (50 con/công x 155 ngày x 0,16 * 1.490.000 đồng)

  Công

  3.10

  238,400

        739,040

  6.2 

  Công cán bộ  kỹ thuật (80 con/công x 155 ngày x 0,25 * 1.490.000 đồng)

  Công

  1.94

  372,500

        721,719

  7

  Lãi suất ngân hàng

  % năm

  0.05

  25,271,773

    1,287,822

  7.1 

  Tổng chi phí cho 1 lợn nái

   

   

   

   11,559,595

  7.2 

  Số con cai sữa/nái/lứa

  con

  11

   

   

   

  Giá thành 1 lợn con cai sữa

  đồng

  1

   

     1,050,872

   

   

         

   

  Bảng 2: Lợn thương phẩm 100kg (tự sản xuất giống)

   

  STT

  Nội dung

  ĐVT

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền

  1

  Chi phí giống

   

   

   

    1,050,872

   

  Giá lợn con cai sữa

  con

  1

   1,050,872

     1,050,872

  2

  Chi phí thức ăn

   

   

   

    2,723,637

  2.1 

  Thức ăn cho 1 con lợn thương phẩm giai đoạn sau cai sữa đến 30 kg (23kg x 1,5 kg)

  kg

  34.5

  12580

        434,010

  2.2 

  Thức ăn cho lợn giai đoạn từ 31 đến 100 kg (69 kg x 2,7kg)

  kg

  186.3

  12290

     2,289,627

  3

  Chi phí vật tư thú y

   

   

   

       136,182

   

  Vác xin, thuốc thú y, thuốc sát trùng (so với chi phí thức ăn)

  %

  5

       27,236

        136,182

  4

  Chi phí chuồng trại

   

   

   

       361,629

  4.1 

  Chi phí xây dựng chuồng cho 1 lợn thương phẩm

  con

  1

   3,600,000

   

  4.2 

  Chi phí khấu hao chuồng trại (365/135 lần x 5 năm)

  lần

  1

   266,301

        266,301

  4.3 

  Sửa chữa thường xuyên (so với chi phí thức ăn)

  %

  3.5

  27,236

          95,327

  5

  Chi khác

   

   

   

       147,076

  5.1 

  Điện nước (so với chi phí thức ăn)

  %

  4

  27,236

        108,945

  5.2 

  Vật rẻ mau hỏng (so với chi phí thức ăn)

  %

  1.4

  27,236

          38,131

  6

  Nhân công lao động

   

   

   

       194,231

  6.1 

  Công chăn nuôi lợn sau cai sữa (450 con/công x 45 ngày x 0,16 * 1.490.000 đồng)

  Công

  0.10

  238,400

          23,840

  6.2 

  Công chăn nuôi lợn 30kg đến 100kg (170 con/công x 80 ngày x 0,16 * 1.490.000 đồng)

   

  0.47

  238,400

        112,188

  6.3 

  Công cán bộ  kỹ thuật (800 con/công x 125 ngày x 0,25 * 1.490.000 đồng)

  Công

  0.16

  372,500

          58,203

  7

  Lãi suất ngân hàng

  % năm

  0.05

  4,466,551

       227,611

   

  Tổng giá thành 1 lợn thương phẩm 100 kg

   

   

   

     4,841,238

   

  Giá thành 1 kg lợn thương phẩm

   

   

   

          48,412

   

  Bảng 3:Lợn thương phẩm 100kg (nếu đi mua giống)

   

   

  Lợn thương phẩm 100kg (nếu đi mua giống)

       

  STT

  Nội dung

  ĐVT

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền

  1

  Chi phí giống

   

   

   

    3,200,000

   

  Giá lợn con cai sữa

  con

  1

   3,500,000

     3,500,000

  2

  Chi phí thức ăn

   

   

   

    2,723,637

  2.1 

  Thức ăn cho 1 con lợn thương phẩm giai đoạn sau cai sữa đến 30 kg (23kg x 1,5 kg)

  kg

  34.5

  12580

        434,010

  2.2 

  Thức ăn cho lợn giai đoạn từ 31 đến 100 kg (69 kg x 2,7kg)

  kg

  186.3

  12290

     2,289,627

  3

  Chi phí vật tư thú y

   

   

   

       136,182

   

  Vác xin, thuốc thú y, thuốc sát trùng (so với chi phí thức ăn)

  %

  5

    27,236

        136,182

  4

  Chi phí chuồng trại

   

   

   

       361,629

  4.1 

  Chi phí xây dựng chuồng cho 1 lợn thương phẩm

  con

  1

  3,600,000

   

  4.2 

  Chi phí khấu hao chuồng trại (365/135 lần x 5 năm)

  lần

  1

   266,301

        266,301

  4.3 

  Sửa chữa thường xuyên (so với chi phí thức ăn)

  %

  3.5

  27,236

          95,327

  5

  Chi khác

   

   

   

       147,076

  5.1 

  Điện nước (so với chi phí thức ăn)

  %

  4

  27,236

        108,945

  5.2 

  Vật rẻ mau hỏng (so với chi phí thức ăn)

  %

  1.4

  27,236

          38,131

  6

  Nhân công lao động

   

   

   

       194,231

  6.1 

  Công chăn nuôi lợn sau cai sữa (450 con/công x 45 ngày x 0,16 * 1.490.000 đồng)

  Công

  0.10

  238,400

          23,840

  6.2 

  Công chăn nuôi lợn 30kg đến 100kg (170 con/công x 80 ngày x 0,16 * 1.490.000 đồng)

   

  0.47

  238,400

        112,188

  6.3 

  Công cán bộ  kỹ thuật (800 con/công x 125 ngày x 0,25 * 1.490.000 đồng)

  Công

  0.16

  372,500

          58,203

  7

  Lãi xuất ngân hàng

  % năm

  0.05

  6,615,679

       337,128

   

  Tổng giá thành 1 lợn thương phẩm 100 kg

   

   

   

     7,099,883

   

  Giá thành 1 kg lợn thương phẩm

   

   

   

          70,999

   

  Nguồn: Cục Chăn nuôi

  1 Comment

  1. Nguyễn Tấn Trích

   Hệ số 0,16 và 0,25 trong nhân công lao động là gì vậy bác

  Để lại comment của bạn

  Bình luận mới nhất

 • Công nghệ Chăn nuôi 11 Kết nối tri thức Bài 1: Vai trò và triển vọng của chăn nuôi
 • […] + https://nhachannuoi.vn/mot-so-ung-dung-cong-nghe-sinh-hoc-trong-chan-nuoi/ […]

 • Ngành công nghiệp Việt Nam đang phát triển mạnh nhưng nhu cầu phát triển mạnh hơn - Thịt heo Châu Âu | Thịt heo Châu Âu, Một sự lựa chọn thông minh
 • […] [5] https://nhachannuoi.vn/gia-thuc-an-chan-nuoi-giam-lan-thu-2-trong-nam-2024/ […]

 • Vietnamese domestic industry is growing but demand is growing faster - European Pork | European Pork, the Smart Choice
 • […] [5] https://nhachannuoi.vn/gia-thuc-an-chan-nuoi-giam-lan-thu-2-trong-nam-2024/ […]

 • Nguyễn Thanh Tùng
 • Ứng tuyển vị trí

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo UBND xã Minh Châu – Ba Vì – Hà Nội, xác định lợi thế về đất đai, khí hậu nên những năm qua đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó xã tập trung đến phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt. […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong bối cảnh bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, thành phố càng nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ gắt gao. Hơn nữa, khảo sát một đêm tại thị trường […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Anh Trần Văn Toản, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ là người đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mở trang trại nuôi chim công rất thành công mà cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.   1/ […]

  • Giống chim này có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu ở nước ta, tỷ lệ nuôi sống đạt 94-99%.

  • Để đàn gà sinh trưởng phát triển tốt có tỷ lệ sống cao cần thực hiện tốt kỹ thuật úm gà con

  • Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo.

  • Gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” đã được nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền triệu để hữu cặp gà vảy cá đẹp.

  • Cừu chính là loài vật nuôi thích hợp với những điều kiện khắc nghiệt của vùng đất Ninh Thuận.

  • Nghề nuôi chim cút đẻ hiện đang phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình tại các địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

  • Tỉnh Phú Thọ với địa hình đa dạng: nhiều gò, đồi thấp, dải đồng bằng thuận lợi cho chăn nuôi, trong đó, có chăn nuôi gà lông màu.