(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2024 của TCHQ)