Thống kê kết quả sản xuất chăn nuôi 2018-2021 và kế hoạch 2030 - Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam
  • Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 56.000 - 69.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên, Thái Bình 69.000 đồng/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bắc Giang, Hà Nội 68.000 đồng/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Lào Cai, Thái Nguyên từ 66.000 -  67.000 đồng/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 60.000 - 67.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi  Lâm Đồng 63.000 đồng/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Thuận 60.000 đồng/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đắk Lắk 61.000 đồng/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 65.000 - 70.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh 66.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Vũng Tàu, An Giang 71.000 đồng/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hậu Giang, Sóc Trăng 68.000 đồng/kg
  •  
 • Thống kê kết quả sản xuất chăn nuôi 2018-2021 và kế hoạch 2030

  Thống kê kết quả sản xuất chăn nuôi 2018-2021 và kế hoạch 2030 (Nguồn: Cục Chăn nuôi, tháng 8/2022).

   

  Sản phẩm chăn nuôi giai đoạn 2018 – 2021

  Livestock products period 2018 – 2021

   

  TT

  No

   

  Sản phẩm

  Products

   

  ĐV

  Unit

  Sản lượng thịt hơi, trứng, sữa

  Livestock Production

  2018

  2019

  2020

  2021

  I

  Thịt hơi các loại

  Meat L.W.

  1,000 tấn

  Thous tons

  5,368.2

  6,354.1

  6,422.1

  6,729.3

   

  1

  Thịt lợn

  Pork

  1,000 tấn

  Thous.tons

  3,816.4

  4,085.0

   3,983.6

  4,174.3

  Tỷ lệ (Ratio)

  %

  71.1

  64.3

  62.0

  62.0

   

  2

  Thịt gia cầm

  Poultry meat

  1,000 tấn

  Thous.tons

  1,097.5

  1,681.5

  1,828.1

  1,920.2

  Tỷ lệ (Ratio)

  %

  20.4

  26.5

  28.5

  28.5

   

  3

  Thịt trâu, bò

  Beef, buffalo meat

  1,000 tấn

  Thous.tons

  426.8

  555.9

  566.3

  589.4

  Tỷ lệ (Ratio)

  %

  8.0

  8.7

  8.8

  8.8

   

  4

  Thịt dê, cừu

  Goat, sheep meat

  1,000 tấn

  Thous.tons

  27.1

  31.6

  44.1

  45.4

  Tỷ lệ (Ratio)

  %

  0.5

  0.5

  0.7

  0.7

   

  II

  Trứng gia cầm

  Eggs

  Tỷ quả

  Billion

  11.6

  15.5

  16.6

  17.6

  III

  Sữa tươi

  Fresh milk

  1,000 tấn

  Thous.tons

  936.7

  Nguồn: Tổng cục thống kê

   

  986.1

  1,049.9

  1,070.8

  Nguồn: Tổng cục thống kê

   

  Bình quân sản phẩm thịt, trứng, sữa/người/năm

  Average meat, egg, milk per capita/year

  Sản phẩm

  Products

  ĐVT

  Unit

  Năm/ Year

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  Thịt hơi:

  L.W. meat

  kg

  52.1

  54.4

  55.6

  56.1

  65.8

  66.8

  67.7

  Trong đó:

  Of which:

  Thịt lợn

  Pork

  kg

  37.9

  39.5

  39.9

  39.9

  42.3

  41.3

  42.3

  Thịt gia cầm

  Poultry meat

  kg

  9.9

  10.4

  11.0

  11.5

  17.4

  19.3

  19.5

  Thịt trâu bò

  Beef, buffalo meat

  kg

  4.2

  4.3

  4.4

  4.5

  5.7

  5.8

  5.9

  Trứng gia cầm

  Eggs

  quả

  egg

  96.2

  101.4

  113.2

  121.4

  160.4

  170.3

  178.5

  Sữa tươi

  Fresh milk

  kg

  7.8

  8.6

  9.4

  9.8

  10.2

  10.8

  10.9

  Nguồn: Cục Chăn nuôi tổng hợp

   

  Sản lượng TĂCN công nghiệp thời kỳ 2015 – 2021

  Feed production period 2015 – 2021 (1.000 tons)

   

  2015

  2018

  2019

  2020

  2021

  1,000 Tấn (tons)

  %

  1,000 Tấn (tons)

  %

  1,000 Tấn (tons)

  %

  1,000 Tấn (tons)

  %

  1,000 Tấn (tons)

  %

  Tổng TĂCN công nghiệp

  Total of Feed production

  15,847

  100

  18,813

  100

  18,942.7

  100

  20,295.5

  100

  21,895.0

  100

  Trong đó (Of which):

  DN nước ngoài và LD

  Foreign and Joinventure

  9,507

  60

  11,245

  59.8

  11,618.2

  61.3

  12,143.6

  59.8

  13,517.2

  61.7

  DN trong nước

  Local companies

  6,340

  40

  7,568

  40.2

  7,324.0

  38.7

  8,151.9

  40.2

  8,377.8

  38.3

  Nguồn: Cục Chăn nuôi tổng hợp

   

  Kế hoạch sản phẩm chăn nuôi và TĂCN đến năm 2030

  Livestock products and commercial feed by 2030

  TT

  No

  Sản phẩm

  Products

  ĐVT

  Unit

                                           Năm/Year

  2020

  Plan 2025

  Plan 2030

  L.W

  Carcass

  L.W

  Carcass

  L.W

  Carcass

  1

  Tổng sản lượng thịt

  Meat intotal

  1.000 tấn

  Thous. tons

  6,422.1

  4,603.6

  7,306.2

  5,264.6

  8,883.0

  6,363.6

   

  Thịt lợn

  Pork

  1.000 tấn

  Thous. tons

  3,983.6

  2,987.7

  4,450.2

  3,337.6

  5,016.2

  3,762.2

   

  Thịt trâu bò, dê, cừu

  Beef, buffalo, goat and sheep meat

  1.000 tấn

  Thous. tons

  610.4

  318.0

  8,60.3

  430.2

  1,194.8

  597.4

   

  Thịt gia cầm

  Poultry meat

  1.000 tấn

  Thous. tons

  1,828.1

  1.297.9

  1,995.7

  1,496.8

  2,672.0

  2,004.0

  2

  Trứng gia cầm

  Eggs

  Tỷ quả

  Bill.

  16,681.9

  18,500.0

  23,020.0

  3

  Sữa tươi

  Fresh milk

  1.000 tấn

  Thous. tons

  1,049.3

  1,710.6

  2,600.0

  4

  TĂCN công nghiệp

  Total commercial feeds

  1.000 tấn

  Thous. tons

  20,295.5

  24,000 – 25,000

  30,000 – 32,000

  Nguồn: Cục Chăn nuôi tổng hợp

   

  Số lượng nhà máy TACN gia súc, gia cầm công nghiệp năm 2018 – 2021

  The number of Feed mills in regions in 2018 – 2021

   

  TT

  No

   

  Vùng sinh thái

  Regions

  Nước ngoài

  Foreign

  Trong nước

  Local

  Tổng

  Total

  Tỷ lệ

  %

  2018

  2021

  2018

  2021

  2018

  2021

  2018

  2021

   

  1

  TD và MN phía Bắc

  Northern Mount.

  Area

  4

  4

  16

  17

  20

  21

  7.55

  7.80

   

  2

  ĐB SôngHồng

  Red River Delta

  29

  27

  99

  99

  128

  126

  48.30

  46.84

   

  3

  Bắc TB và DHMT

  North Central Coast

  13

  14

  13

  14

  26

  28

  9.81

  10.41

   

  4

  Tây Nguyên

  Central Highlands

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0.00

  0

   

  5

  ĐB Sông Cửu Long

  Mekong River Delta

  18

  18

  24

  22

  42

  40

  15.85

  14.87

   

  6

  Đông Nam Bộ

  Southern East

  21

  27

  28

  27

  49

  54

  18.49

  20.07

   

   

  Tổng cộng

  85

  90

  180

  179

  265

  269

  100

  100

  Nguồn: Cục Chăn nuôi tổng hợp

   

  Số lượng gia súc, gia cầm giai đoạn 2015 – 2021

  Number of animals period 2015 – 2021

  Loại gia súc, gia cầm

  Animal species

  ĐVT

  Unit

  Số lượng gia súc, gia cầm

  Number of animals

  2015

  2018

  2019

  2020

  2021

  Tốc độ tăng (%)

  Growth rate

  Lợn

  Pig

  Tr. con

  Mill.

  27.8

  28.2

  23.4

  25.8

  27.7

  -0.06

  Trâu

  Buffalo

  Tr. con

  Mill.

  2.52

  2.43

  2.39

  2.33

  2.29

  -1.6

  Cattle

  Tr. con

  Mill.

  5.37

  5.80

  6.28

  6.33

  6.41

  3.0

  Bò sữa

  Dairy cow

  1.000 con

  Thous.

  275.3

  294.4

  317.7

  331.25

  331.23

  3.1

  Gia cầm

  Poultry

  Tr. con

  Mill.

  341.9

  409.0

  481.0

  514.2

  523.6

  7.4

  Dê, cừu

  Goats and sheep

  1.000 con

  Thous.

  1,668.9

  2,833.9

  2,730.6

  2,769.7

  2,780.9

  8.9

  Nguồn: Tổng cục thống kê

   

  Để lại comment của bạn

  Bình luận mới nhất

 • Lê Thị Tố Mai
 • bạn ở đâu?

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo UBND xã Minh Châu – Ba Vì – Hà Nội, xác định lợi thế về đất đai, khí hậu nên những năm qua đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó xã tập trung đến phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt. […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong bối cảnh bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, thành phố càng nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ gắt gao. Hơn nữa, khảo sát một đêm tại thị trường […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Anh Trần Văn Toản, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ là người đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mở trang trại nuôi chim công rất thành công mà cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.   1/ […]

  • Giống chim này có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu ở nước ta, tỷ lệ nuôi sống đạt 94-99%.

  • Để đàn gà sinh trưởng phát triển tốt có tỷ lệ sống cao cần thực hiện tốt kỹ thuật úm gà con

  • Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo.

  • Gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” đã được nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền triệu để hữu cặp gà vảy cá đẹp.

  • Cừu chính là loài vật nuôi thích hợp với những điều kiện khắc nghiệt của vùng đất Ninh Thuận.

  • Nghề nuôi chim cút đẻ hiện đang phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình tại các địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

  • Tỉnh Phú Thọ với địa hình đa dạng: nhiều gò, đồi thấp, dải đồng bằng thuận lợi cho chăn nuôi, trong đó, có chăn nuôi gà lông màu.