• Giá Heo thịt hơi (Miền Bắc) từ 97.000 - 98.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi CP 70.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi (Miền Trung) từ 95.000 – 97.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi (Miền Tây) 91.000 - 93.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi (Miền Đông) 92.000 - 94.000 đ/kg
  • Giá Gà thịt lông màu (Miền Bắc) 40.000 đ/kg
  • Giá Gà thịt (Miền Trung) 36.000-37.000 đ/kg
  • Giá Gà thịt lông màu (Miền Đông) 33.000 đ/kg
  • Giá Gà thịt lông màu (Miền Tây) 34.000 đ/kg
  • Bò thịt hơi (Miền Bắc) 85.000 đ/kg
  • Bò thịt hơi (Miền Trung) 80.000 đ/kg
  • Bò thịt hơi (Miền Nam) 85.000 đ/kg
  •  
 • Tổng quan về ngành chăn nuôi gia cầm của Việt Nam (P1): Tổng đàn và sản phẩm giai đoạn 2016-2018

  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong những qua số đầu gia cầm tăng bình quân mỗi năm trên 6%. Sản lượng thịt hơi của gia cầm đạt trên 1 triệu tấn, trứng đạt trên 11 tỷ quả.

   

  Ở bảng 1 tổng đàn gia cầm trong 3 năm với tốc độ tăng trưởng 6,33%; đàn gà tăng trưởng 6,93%, trong đó gà thịt tăng 7,24%, gà đẻ tăng 5,88%; đàn thủy cầm tăng 4,38%, trong đó thủy cầm đẻ trứng tăng rất cao là 10,85% còn thủy cầm thịt tăng 1,27%. Năm 2018 đạt 409 triệu con gia cầm trong đó có 317 triệu con gà chiếm 77,5% và 92 triệu con thủy cầm chiếm 22,5%. Trong tổng đàn gà thì gà thịt chiếm 77,6%, còn gà đẻ chiếm 22,4%. Trong 3 năm tỷ lệ giữa các chủng loại gia cầm chỉ có thủy cầm đẻ trứng có biến động nhiều là trên 4% còn các đối tượng khác không có biến động lớn về tỷ lệ giữa các chủng loại
  gia cầm.

  Tổng quan về ngành chăn nuôi gia cầm của Việt Nam (P1): Tổng đàn và sản phẩm giai đoạn 2016-2018

  Tổng đàn gia cầm trong 3 năm 2016,2017 và 2018 có với tốc độ tăng trưởng 6,33%.

   

  Bảng 1.  Quy mô đàn gia cầm giai đoạn 2016-2018

  Diễn giải

  ĐVT

  2016

  2017

  2018

  Tăng trưởng BQ (%)

  Tổng gia cầm

  1000 con

  361.721

  385.457

  408.970

  6,33

  1000 con

  277.189

  295.209

  316.916

  6,93

  %

  76,6

  76,6

  77,5

   

  Gà thịt

  1000 con

  213.851

  228.674

  245.914

  7,24

  %

  77,1

  77,5

  77,6

   

  + Gà thịt CN

  1000 con

  59.821

  60.043

  64.197

  3,64

  %

  28,0

  26,3

  26,1

   

  + Gà thịt khác

  1000 con

  154.030

  168.631

  181.717

  8,62

  %

  72,0

  73,7

  73,9

   

  Gà đẻ

  1000 con

  63.338

  66.535

  71.002

  5,88

  %

  22,9

  22,5

  22,4

   

  + Gà đẻ trứng CN

  1000 con

  25.297

  27.656

  30.767

  10,29

  %

  39,9

  41,6

  43,3

   

  + Gà đẻ khác

  1000 con

  38.041

  38.880

  40.235

  2,85

  %

  60,1

  58,4

  56,7

   

  Thịt thủy cầm

  1000 con

  84.532

  90.247

  92.054

  4,38

  %

  23,4

  23,4

  22,5

   

  – Thủy cầm thịt

  1000 con

  57.374

  58.062

  58.845

  1,27

  %

  67,9

  64,3

  63,9

   

  – Thủy cầm đẻ

  1000 con

  27.157

  32.185

  33.209

  10,85

  %

  32,1

  35,7

  36,1

   

   

  Theo số liệu thống kê của 3 năm ở bảng 2 thì tổng sản lượng thịt gia cầm chiếm 17,5-19% so với tổng sản lượng thịt các loại. tăng trưởng bình quân qua 3 năm đạt 6,83%; thịt gà tăng trưởng bình quân 6,46%, trong đó thịt gà nuôi công nghiệp tăng trưởng bình quân là cao nhất 8,89%; thịt thủy cầm tăng cao tới 8,09% trong đó thịt vịt tăng 8,75%, ngan tăng trưởng bình quân 5,49%, ngỗng tăng trưởng cao nhất là gần 22%.

   

  Sản lượng thịt gia cầm đạt gần 1,1 triệu tấn, thịt gà gần 840 ngàn tấn chiếm 76,5%, thịt thủy cầm gần 258 ngàn tấn chiếm 23,5%.

   

  Bảng 2. Sản lượng thịt gia cầm giai đoạn 2016-2018

  Diễn giải

  ĐVT

  2016

  2017

  2018

  Tăng trưởng BQ (%)

  Tổng thịt GC

   

  961.639

  1.031.852

  1.097.493

  6,83

  Tổng thịt gà

  Tấn

  740.726

  786.354

  839.573

  6,46

  %

  77,0

  76,2

  76,5

   

  – Gà CN

  Tấn

  320.066

  390.273

  374.047

  8,89

  %

  43,2

  49,6

  44,6

   

  – Gà khác

  Tấn

  420.660

  396.081

  465.527

  5,85

  %

  56,8

  50,4

  55,4

   

  Thịt thủy cầm

  Tấn

  220.913

  245.498

  257.919

  8,09

  %

  23,0

  23,8

  23,5

   

  – Vịt

  Tấn

  166.995

  185.807

  197.403

  8,75

  %

  17,4

  18,0

  18,0

   

  – Ngan

  Tấn

  52.068

  57.050

  57.860

  5,49

  %

  5,4

  5,5

  5,3

   

  – Ngỗng

  Tấn

  1.849

  2.641

  2.657

  21,72

  %

  0,2

  0,3

  0,2

   

   

  Qua số liệu 3 năm ở bảng 3 cho thấy tốc độ tăng trưởng bình quan 3 năm của sản lượng trứng gia cầm là 11,04%; trứng gà có tốc độ tăng trưởng bình quân là 13,3%, trong đó trứng gà công nghiệp tăng 12,53%, trứng gà khác tăng 14,69%; trứng thủy cầm tốc độ tăng trưởng bình quân là 7,92%, trong đó trứng vịt tăng bình quân 7,78%, trứng ngan tăng trưởng bình quân 14,18% và trứng ngỗng tăng bình quân 15,21%.

   

  Bảng 3. Sản lượng trứng gia cầm giai đoạn 2016-2018

  Diễn giải

  ĐVT

  2016

  2017

  2018

  Tăng trưởng BQ (%)

  Tổng sản lượng trứng

  1000 quả

  9.446.212

  10.637.067

  11.645.566

  11,04

  Trứng gà

  1000 quả

  5.445.065

  6.209.247

  6.988.857

  13,30

  % so với tổng

  57,6

  58,4

  60,0

   

   

   

   

   

  Trứng gà CN

  1000 quả

  3.519.220

  4.007.187

  4.455.531

  12,53

  Tỷ lệ %

  64,6

  64,5

  63,8

   

  Trứng gà màu 

  1000 quả

  1.925.845

  2.202.061

  2.533.326

  14,69

  Tỷ lệ %

  35,4

  35,5

  36,2

   

  Trứng thuỷ cầm

  1000 quả

  4.001.147

  4.427.819

  4.656.709

  7,92

  % so với tổng

  42,4

  41,6

  40,0

   

   

   

   

   

   

   

  Trứng vịt

  1000 quả

  3.912.878

  4.315.367

  4.543.056

  7,78

  Tỷ lệ %

  97,8

  97,5

  97,6

   

  Trứng ngan

  1000 quả

  83.763

  106.770

  107.727

  14,18

  Tỷ lệ %

  2,09

  2,41

  2,31

   

  Trứng ngỗng 

  1000 quả

  4.506

  5.682

  5.927

  15,21

  Tỷ lệ %

  0,11

  0,13

  0,13

   

   

  Năm 2018 đạt trên 11,6 tỷ quả trứng, trứng gà chiếm 60%, trong đó trứng gà công nghiệp chiếm 63,8% tổng trứng gà; trứng thủy cầm chiếm 40%, trong đó trứng vịt chiếm 97,6% trong tổng số trứng thủy cầm, còn lại 3% là trứng ngan và trứng ngỗng.

   

  Bảng 4. Tổng đàn, sản lượng thịt và trứng GC giai đoạn 2016-2018 cả nước và các vùng sinh thái

  Vật
  nuôi

  Năm

  ĐBSH

  TD&MN phía Bắc

  BTB & DHMT

  Tây Nguyên

  ĐNB

  ĐBSCL

  Tổng cả nước

  Tổng S/lượng thịt GC (tấn)

  Tổng S/lượng trứng GC (ngàn quả)

  Gia cầm

  2016

  93.685

  74.074

  74.243

  17.192

  37.882

  64.646

  361.721

  961.639

  9.446.212

  2017

  99.122

  80.472

  79.294

  18.639

  41.835

  66.094

  385.457

  1.031.852

  10.637.067

  2018

  102.762

  87.287

  84.066

  19.939

  44.720

  70.196

  408.970

  1.097.493

  11.645.566

  Tăng trưởng BQ (%)

  4,7

  8,6

  6,4

  7,7

  8,7

  4,2

  6,3

  6,8

  11,0

  2016

  71.076

  64.229

  54.534

  15.281

  35.836

  36.235

  277.189

  740.726

  5.445.065

  2017

  74.731

  68.799

  58.219

  16.003

  39.122

  38.335

  295.209

  786.354

  6.209.247

  2018

  77.916

  75.434

  62.785

  17.365

  41.729

  41.688

  316.916

  839.573

  6.988.857

  Tăng trưởng BQ (%)

  4,7

  8,4

  7,3

  6,6

  7,9

  7,3

  6,9

  6,5

  13,3

  Vịt

  2016

  18.330

  6.982

  16.491

  1.311

  1.777

  26.396

  71.286

  166.995

  3.912.878

  2017

  20.170

  8.133

  17.239

  1.826

  2.293

  25.288

  74.948

  185.807

  4.315.367

  2018

  20.633

  8.270

  17.425

  1.828

  2.643

  26.111

  76.911

  197.403

  4.543.056

  Tăng trưởng BQ (%)

  6,2

  9,1

  2,8

  19,7

  22,2

  -0,5

  3,9

  8,8

  7,8

  Ngan

  2016

  4.155

  2.742

  3.082

  566

  243

  1.836

  12.624

  52.068

  83.763

  2017

  4.080

  3.397

  3.679

  761

  388

  2.193

  14.498

  57.050

  106.770

  2018

  4.069

  3.439

  3.709

  699

  320

  2.135

  14.371

  57.860

  107.727

  Tăng trưởng BQ (%)

  -1,0

  12,6

  10,1

  13,1

  21,0

  8,4

  7,0

  5,5

  14,2

  Ngỗng

  2016

  124

  121

  136

  33

  26

  180

  621

  1.849

  4.506

  2017

  141

  143

  157

  50

  33

  278

  801

  2.641

  5.682

  2018

  145

  144

  146

  47

  28

  261

  772

  2.657

  5.927

  Tăng trưởng BQ (%)

  8,1

  9,4

  4,3

  22,2

  5,2

  24,2

  12,7

  21,7

  15,2

   

  Đồng bằng sông Hồng có tổng đàn gia cầm lớn nhất cả nước, với 103 triệu con.

   

  Cơ cấu đàn gia cầm theo 6 vùng sinh thái ở bảng 4 cho thấy tổng đàn gia cầm lớn nhất là khu vực ĐBSH gần 103 triệu con, ít nhất là vùng Tây Nguyên gần 20 triệu con gia cầm. Tốc độ tăng trưởng bình quân qua 3 năm cao nhất là vùng ĐNB 8,7%, tiếp đến là vùng TD&MN phía Bắc 8,6%, Tây Nguyên 7,7%, BTB và DHMT 6,4%, vùng ĐBSH 4,7% và thấp nhất là vùng ĐBSCL 4,2%. Đối với gà tăng trưởng cao nhất là vùng TD&MN phía Bắc 8,4% và thấp nhất là ĐBSH 4,7%. Tốc độ tăng trưởng của đàn vịt cao nhất là vùng ĐNB 22,2% và thấp nhất là ĐBSCL 0,5%. Ngan có tốc độ tăng trưởng cao nhất là vùng ĐNB 21%, thấp nhất là ĐBSH 1%.

   

   

  Cục Chăn nuôi

  Để lại comment của bạn

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo UBND xã Minh Châu – Ba Vì – Hà Nội, xác định lợi thế về đất đai, khí hậu nên những năm qua đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó xã tập trung đến phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt. […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong bối cảnh bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, thành phố càng nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ gắt gao. Hơn nữa, khảo sát một đêm tại thị trường […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Anh Trần Văn Toản, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ là người đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mở trang trại nuôi chim công rất thành công mà cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.   1/ […]

  • Giống chim này có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu ở nước ta, tỷ lệ nuôi sống đạt 94-99%.

  • Để đàn gà sinh trưởng phát triển tốt có tỷ lệ sống cao cần thực hiện tốt kỹ thuật úm gà con

  • Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo.

  • Gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” đã được nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền triệu để hữu cặp gà vảy cá đẹp.

  • Cừu chính là loài vật nuôi thích hợp với những điều kiện khắc nghiệt của vùng đất Ninh Thuận.

  • Nghề nuôi chim cút đẻ hiện đang phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình tại các địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

  • Tỉnh Phú Thọ với địa hình đa dạng: nhiều gò, đồi thấp, dải đồng bằng thuận lợi cho chăn nuôi, trong đó, có chăn nuôi gà lông màu.