• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 46.000 - 50.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Nam Định 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tuyên Quang 46.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thái Nguyên, Hưng Yên, Lào Cai, Thái Bình 50.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 35.000 – 46.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Bình, Quảng Trị 38.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thanh Hóa, Nghệ An 46.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Đắc Lắc từ 40.000 đồng/kg – 42.000 đồng/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 37.000 - 45.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Long An 37.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hậu Giang, An Giang, Cần Thơ từ 38.000 - 40.000 đ/kg
  •  
 • Tổng quan về ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam (P3): Cơ cấu các loại gia cầm theo vùng sinh thái năm 2018

  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Cơ cấu gia cầm ở các vùng sinh thái cụ thể số lượng gà tập trung ở 2 vùng chính là ĐBSH 24,6%, TD&MN phía Bắc 23,8%, số lượng vịt tập trung phần lớn ở ĐBSCL 34%, ĐBSH 26,8% và BTB&DHMT 22,7%. Số lượng ngan chủ yếu phân bố từ các tỉnh DHMT trở ra, ở 3 vùng này chiếm tỷ lệ 78%.

   

   

  Bảng 11. Cơ cấu về số con có mặt tại thời điểm 01/10/2018 (1000 con)

   

  ĐBSH

  TD&MN phía Bắc

  BTB & DHMT

  Tây Nguyên

  Đông Nam Bộ

  ĐBSCL

  Cả nước

  77.916

  75.434

  62.785

  17.365

  41.729

  41.688

  316.916

  %

  24,6

  23,8

  19,8

  5,5

  13,2

  13,2

  77,5

  Vịt

  20.633

  8.270

  17.425

  1.828

  2.643

  26.111

  76.911

  %

  26,8

  10,8

  22,7

  2,4

  3,4

  34,0

  18,8

  Ngan

  4.069

  3.439

  3.709

  699

  320

  2.135

  14.371

  %

  28,3

  23,9

  25,8

  4,9

  2,2

  14,9

  3,5

  Ngỗng

  145

  144

  146

  47

  28

  261

  772

  %

  18,8

  18,7

  19,0

  6,1

  3,7

  33,8

  0,2

  Tổng

  102.762

  87.287

  84.066

  19.939

  44.720

  70.196

  408.970

  %

  25,1

  21,3

  20,6

  4,9

  10,9

  17,2

  100,0

  Tổng quan về ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam (P3): Cơ cấu các loại gia cầm theo vùng sinh thái năm 2018

  Đồng bằng sông Hồng có đàn gà nhiều nhất

   

  Về số con xuất chuồng ở bảng 12 cho thấy: đối với gà nhiều nhất là ĐBSH 27,1%, thấp nhất là Tây Nguyên là 5,5%; vịt chủ yếu là ĐBSCL 37,6%, thấp nhất là Tây Nguyên 1,8%; ngan thịt xuất chuồng chủ yếu tập trung ở ĐBSH 34,5% sau đó đến BTB và DHMT 22,9%. Trong tổng thể với trên 611 triệu gia cầm xuất chuồng, trong đó gà chiếm 78,2%, vịt chiếm 18,4%.

   

  Bảng 12. Cơ cấu về số con xuất chuồng 01/10/2018 (1000 con)

   

  ĐBSH

  TD&MN phía Bắc

  BTB & DHMT

  Tây Nguyên

  Đông Nam Bộ

  ĐBSCL

  Cả nước

  129.414

  87.209

  94.567

  26.158

  76.556

  63.996

  477.900

  %

  27,1

  18,2

  19,8

  5,5

  16,0

  13,4

  78,2

  Vịt

  28.167

  8.916

  25.260

  2.069

  5.536

  42.209

  112.157

  %

  25,1

  7,9

  22,5

  1,8

  4,9

  37,6

  18,4

  Ngan

  7.032

  3.860

  4.670

  914

  562

  3.369

  20.406

  %

  34,5

  18,9

  22,9

  4,5

  2,8

  16,5

  3,3

  Ngỗng

  158

  93

  118

  69

  27

  205

  670

  %

  23,6

  13,9

  17,6

  10,3

  4,0

  30,6

  0,1

   Tổng

  164.772

  100.079

  124.615

  29.210

  82.680

  109.778

  611.133

  %

  27,0

  16,4

  20,4

  4,8

  13,5

  18,0

  100,0

   

  Đối với sản lượng thịt hơi xuất chuồng ở bảng 13 cho thấy: sản lượng thịt gà chủ yếu tập trung ở khu vực ĐBSH chiếm 30,8%, ít nhất là Tây Nguyên 5,2%, còn các vùng khác ĐNB và TD&MN phía Bắc 17,2%, BTB và DHMT 17%, còn ĐBSCL là 12,6%; đối với thịt vịt xuất chuồng chủ yếu ở ĐBSCL chiếm 38,3%, tiếp đến là ĐBSH 24,3%, BTB và DHMT 21,6%, TD&MN phía Bắc 9,1%, ĐNB 4,9% còn thấp nhất Tây Nguyên là 1,9%. Trong tổng sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng gần 1,1 triệu tấn trong đó thịt gà chiếm 76,5%, thịt vịt chiếm 18%, ngan 5,3% còn ngỗng chỉ có 0,2%.

   

  Bảng 13. Cơ cấu về sản lượng thịt hơi xuất chuồng 01/10/2018 (Tấn)

   

  ĐBSH

  TD&MN phía Bắc

  BTB & DHMT

  Tây Nguyên

  Đông Nam Bộ

  ĐBSCL

  Cả nước

  258.396

  144.680

  142.649

  43.592

  144.626

  105.630

  839.573

  %

  30,8

  17,2

  17,0

  5,2

  17,2

  12,6

  76,5

  Vịt

  47.933

  17.887

  42.571

  3.807

  9.578

  75.627

  197.403

  %

  24,3

  9,1

  21,6

  1,9

  4,9

  38,3

  18,0

  Ngan

  22.520

  10.883

  12.015

  2.725

  1.498

  8.218

  57.860

  %

  38,9

  18,8

  20,8

  4,7

  2,6

  14,2

  5,3

  Ngỗng

  837

  376

  450

  256

  82

  656

  2.657

  %

  31,5

  14,2

  16,9

  9,6

  3,1

  24,7

  0,2

  Tổng

  329.687

  173.827

  197.684

  50.380

  155.784

  190.131

  1.097.493

  %

  30,0

  15,8

  18,0

  4,6

  14,2

  17,3

  100,0

   

  Về cơ cấu sản lượng trứng gia cầm giữa các vùng miền ở bảng 14 cho thấy: trứng gà chủ yếu ở ĐBSH chiếm 32,7%,  thấp nhất là Tây Nguyên 6,7%, 4 khu vực còn lại chiếm 14,2-15,6%.; trứng vịt tập trung chủ yếu ở 2 vùng ĐBSCL và ĐBSH chiếm 37 và 35,7%, BTB và DHMT 18,6%, TD&MN phía Bắc 5,4%, ĐNB 2% và thấp nhất là Tây Nguyên 1,2%. Trong tổng gần 11,65 tỷ quả trứng gia cầm thì trứng gà chiếm 60%, trứng vịt chiếm 39%, trứng ngan và trứng ngỗng chỉ có 1%.

   

  Bảng 14. Cơ cấu về sản lượng trứng trong kỳ 01/10/2018 (1000 quả)

   

  ĐBSH

  TD&MN phía Bắc

  BTB & DHMT

  Tây Nguyên

  Đông Nam Bộ

  ĐBSCL

  Cả nước

  2.284.182

  991.520

  1.075.281

  466.945

  1.089.624

  1.081.305

  6.988.857

  %

  32,7

  14,2

  15,4

  6,7

  15,6

  15,5

  60,0

  Vịt

  1.621.836

  244.859

  846.547

  55.243

  91.804

  1.682.767

  4.543.056

  %

  35,7

  5,4

  18,6

  1,2

  2,0

  37,0

  39,0

  Ngan

  34.203

  18.406

  32.984

  5.383

  2.436

  14.315

  107.727

  %

  31,7

  17,1

  30,6

  5,0

  2,3

  13,3

  0,9

  Ngỗng

  1.821

  815

  1.015

  541

  166

  1.569

  5.927

  %

  30,7

  13,8

  17,1

  9,1

  2,8

  26,5

  0,1

  Tổng

  3.942.042

  1.255.600

  1.955.828

  528.111

  1.184.030

  2.779.955

  11.645.566

  %

  33,9

  10,8

  16,8

  4,5

  10,2

  23,9

  100,0

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổ hợp tác nuôi chim cút Trần Nguyên Hồ sản xuất rất có hiệu quả

   

  Trong chăn nuôi gia cầm ngoài gà, vịt, ngan, ngỗng còn đối tượng chim cút cũng được phát triển tốt đặc biệt là các tỉnh phí nam đã có những mô hình liên kết nuôi chim cút với 22 hộ chăn nuôi (THT Trần Nguyễn Hồ) sản xuất rất có hiệu quả.

   

  Bảng 15. Quy mô, năng suất và sản lượng thịt, trứng chim cút
  giai đoạn 2016-2018

  Chim Cút

  ĐVT

  2016

  2017

  2018

  Tăng trưởng BQ (%)

  Số con hiện có

  1000 con

  18.600

  20.074

  25.643

  17,83

  Số con xuất chuồng

  1000 con

  13.064

  29.376

  46.827

  92,13

  Sản lượng thịt hơi XC

  Tấn

  2.747

  5.819

  6.520

  61,94

  Sản lượng trứng

  1000 quả

  1.803.764

  3.558.630

  3.381.655

  46,16

   

  Theo số liệu bảng 15 qua 3 năm thì tốc độ tăng trưởng rất cao bình quân 17,83% về số lượng đầu con năm 2018 đạt trên 25,6 triệu con, số con xuất chuồng 2018 đạt gần 47 triệu con tăng trưởng bình quân trên 92%, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng trưởng gần 62% đạt 6,52 ngàn tấn và sản lượng trứng tăng bình quân  trên 46% đạt gần 3,4 tỷ quả.

   

  Cục Chăn nuôi

   

  Với dân số 97,2 triệu người (năm 2019) và nền kinh tế tăng trưởng ổn định, Việt Nam là thị trường vô cùng tiềm năng của ngành chăn nuôi gia cầm. So với các nước trong khu vực, Việt Nam tiêu thụ thịt gà ở mức chưa nhiều và còn có xu hướng tăng cao.

   

  Để lại comment của bạn

 • http://nguoinuoitom.vn

   

   

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo UBND xã Minh Châu – Ba Vì – Hà Nội, xác định lợi thế về đất đai, khí hậu nên những năm qua đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó xã tập trung đến phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt. […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong bối cảnh bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, thành phố càng nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ gắt gao. Hơn nữa, khảo sát một đêm tại thị trường […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Anh Trần Văn Toản, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ là người đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mở trang trại nuôi chim công rất thành công mà cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.   1/ […]

  • Giống chim này có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu ở nước ta, tỷ lệ nuôi sống đạt 94-99%.

  • Để đàn gà sinh trưởng phát triển tốt có tỷ lệ sống cao cần thực hiện tốt kỹ thuật úm gà con

  • Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo.

  • Gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” đã được nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền triệu để hữu cặp gà vảy cá đẹp.

  • Cừu chính là loài vật nuôi thích hợp với những điều kiện khắc nghiệt của vùng đất Ninh Thuận.

  • Nghề nuôi chim cút đẻ hiện đang phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình tại các địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

  • Tỉnh Phú Thọ với địa hình đa dạng: nhiều gò, đồi thấp, dải đồng bằng thuận lợi cho chăn nuôi, trong đó, có chăn nuôi gà lông màu.