Kết quả sản xuất chăn nuôi từ năm 2018-2022 và kế hoạch đến năm 2030 - Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam
  • Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 67.000 - 69.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nội 68.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 69.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Lào Cai 67.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 63.000 - 67.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Trị 63.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Nghệ An 66.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Bình 64.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Lâm Đồng 67.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 65.000 - 68.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai 66.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Sóc Trăng 65.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Cà Mau 67.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Dương 68.000 đ/kg
  •  
 • Kết quả sản xuất chăn nuôi từ năm 2018-2022 và kế hoạch đến năm 2030

  MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

  DEPARTMENT OF LIVESTOCK PRODUCTION

   

   

   

  TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM

   

  Sản phẩm chăn nuôi giai đoạn 2018 – 2022

   

   

  TT

  No

   

  Sản phẩm

  Products

   

  ĐV

  Unit

  Sản lượng thịt hơi, trứng, sữa

  Livestock Production

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Tốc độ tăng (%)

  Growth rate (%)

  I

  Thịt hơi các loại

  Meat L.W.

  1.000 tấn

  Thous. tons

  6.599,1

  6.345,0

  6.480,2

  6.854,7

  7.358,9

  2,7

   

  1

  Thịt lợn

  Pork

  1.000 tấn

  Thous. tons

  4.697,2

  4.098,1

  4.013,5

  4.224,3

  4.539,2

  -0,9

  Tỷ lệ (Ratio)

  %

  71,2

  64,6

  61,9

  61,6

  61,7

   

   

  2

  Thịt gia cầm

  Poultry meat

  1.000 tấn

  Thous.tons

  1.346,5

  1.669,6

  1.871,9

  2.010,5

  2.178,6

  12,0

  Tỷ lệ (Ratio)

  %

  20,4

  26,3

  28,9

  29,3

  29,6

   

   

  3

  Thịt trâu, bò

  Beef, buffalo meat

  1.000 tấn

  Thous.tons

  527,9

  547,3

  562,3

  584,9

  601,1

  3,2

  Tỷ lệ (Ratio)

  %

  8,0

  8,6

  8,7

  8,5

  8,2

   

   

  4

  Thịt dê, cừu

  Goat, sheep meat

  1.000 tấn

  Thous.tons

  27,5

  30,0

  32,5

  35,0

  40,0

  9,4

  Tỷ lệ (Ratio)

  %

  0,4

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

   

   

  II

  Trứng gia cầm

  Eggs

  Triệu quả

  Mill.

  13.758,6

  15.355,4

  16.656,5

  17.625,7

  18.260,9

  7,1

  III

  Sữa tươi

  Fresh milk

  1.000 tấn

  Thous.tons

  940,4

  986,1

  1.049,3

  1.061,5

  1.124,7

  4,5

  Nguồn: Niên giám thống kê 2022

   

  Số lượng gia súc, gia cầm giai đoạn 2018 – 2022

   

  Loại gia súc, gia cầm

  Animal species

  ĐVT

  Unit

  Số lượng gia súc, gia cầm

  Number of animals

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Tốc độ tăng (%)

  Growth rate (%)

   

  Lợn

  Pig

  1.000 con

  Thous.

  29.830,7

  23.378,0

  25.766,8

  28.160,0

  29.061,9

  -0,7

   

  Trâu

  Buffalo

  1.000 con

  Thous.

  2.486,9

  2.388,8

  2.332,8

  2.263,6

  2.231,6

  -2,7

   

  Cattle

  1.000 con

  Thous.

  6.325,2

  6.278,0

  6.325,5

  6.393,5

  6.339,4

  0,1

   

  Bò sữa

  Dairy cow

  1.000 con

  Thous.

  294,4

  321,2

  346,5

  375

  325,2

  2,5

   

  Gia cầm

  Poultry

  Triệu con

  Mill.

  435,9

  480,3

  512,7

  524,1

  544,5

  5,6

   

  Dê, cừu

  Goats and sheep

  1.000 con

  Thous.

  2.833,9

  2.730,6

  2.769,7

  2.780,9

  2.916,6

  0,7

   

  Nguồn: Cục Chăn nuôi tổng hợp

   

  Bình quân tiêu thụ sản phẩm thịt, trứng, sữa sản xuất trong nước/người/năm

   

  Sản phẩm

  Products

  ĐVT

  Unit

  Năm/ Year

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Thịt hơi:

  LW, meat

  kg

  69,1

  65,8

  66,6

  69,6

  74,1

  Trong đó: Of which:

  Thịt lợn

  Pork

  kg

  49,2

  42,5

  41,2

  42,9

  45,7

  Thịt gia cầm

  Poultry meat

  kg

  14,1

  17,3

  19,2

  20,4

  21,9

  Thịt trâu bò

  Beef, buffalo meat

  kg

  5,5

  5,7

  5,8

  5,9

  6,1

  Trứng gia cầm

  Eggs

  quả

  egg

  144,0

  159,2

  171,1

  178,9

  183,8

  Sữa tươi

  Fresh milk

  kg

  9,8

  10,2

  10,8

  10,8

  11,3

  Nguồn: Cục Chăn nuôi tổng hợp

   

  Sản lượng TĂCN công nghiệp thời kỳ 2018 – 2022

   

   

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  1.000 Tấn (tons)

  %

  1.000 Tấn (tons)

  %

  1.000 Tấn (tons)

  %

  1.000 Tấn (tons)

  %

  1.000 Tấn (tons)

  %

  Tổng TĂCN công nghiệp

  Total of Feed production

  18.813

  100

  18.942,7

  100

  20.295,5

  100

  21.895,0

  100

  20.822,5

  100

  Trong đó

  (Of which):

  DN nước ngoài và LD

  Foreign and Joinventure

  11.245

  59,8

  11.618,2

  61,3

  12.143,6

  59,8

  13.517,2

  61,7

  13.014,1

  62,5

  DN trong nước

  Local companies

  7.568

  40,2

  7.324,0

  38,7

  8.151,9

  40,2

  8.377,8

  38,3

  7.808,4

  37,5

  Nguồn: Cục Chăn nuôi tổng hợp

   

  Kế hoạch sản phẩm chăn nuôi và TĂCN đến năm 2030

   

  TT

  No

  Sản phẩm

  Products

  ĐVT

  Unit

  Năm/Year

  2020

  Plan 2025

  Plan 2030

  Thịt hơi (L.W)

  Thịt xẻ

  (Carcass)

  Thịt hơi (L.W)

  Thịt xẻ

  (Carcass)

  Thịt hơi (L.W)

  Thịt xẻ

  (Carcass)

  1

  Tổng sản lượng thịt

  Meat in total

  1.000 tấn

  Thous. tons

  6.447,7

  4.632,0

  7.306,2

  5.264,6

  8.883,0

  6.363,6

   

  Thịt lợn

  Pork

  1.000 tấn

  Thous. tons

  4.013,5

  3.010,1

  4.450,2

  3.337,6

  5.016,2

  3.762,2

  Thịt trâu bò, dê, cừu

  Beef, buffalo, goat and sheep meat

  1.000 tấn

  Thous. tons

  562,3

  292,9

  860,3

  430,2

  1.194,8

  597,4

  Thịt gia cầm

  Poultry meat

  1.000 tấn

  Thous. tons

  1.871,9

  1.329,0

  1.995,7

  1.496,8

  2.672,0

  2.004,0

  2

  Trứng gia cầm

  Eggs

  Triệu quả

  Mill.

  16.656,5

  18.500,0

  23.020,0

  3

  Sữa tươi

  Fresh milk

  1.000 tấn

  Thous. tons

  1.049,3

  17.10,6

  2.600,0

  4

  TĂCN công nghiệp

  Total commercial feeds

  1.000 tấn

  Thous. tons

  20.295,5

  24.000 – 25.000

  30.000 – 32.000

  Nguồn: Chiến lược Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (theo QĐ 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020)

   

  Số lượng nhà máy TACN gia súc, gia cầm công nghiệp năm 2018 – 2022

   

   

  TT

  No

   

  Vùng sinh thái

  Regions

  Nước ngoài

  Foreign

  Trong nước

  Local

  Tổng

  Total

  Tỷ lệ

  %

  2018

  2022

  2018

  2022

  2018

  2022

  2018

  2022

   

  1

  TD và MN phía Bắc

  Northern Mount

  Area

  4

  4

  16

  17

  20

  21

  7,6

  7,8

   

  2

  ĐB SôngHồng

  Red River Delta

  29

  27

  99

  99

  128

  126

  48,3

  46,8

   

  3

  Bắc TB và DHMT

  North Central Coast

  13

  14

  13

  14

  26

  28

  9,8

  10,4

   

  4

  Tây Nguyên

  Central Highlands

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

  5

  ĐB Sông Cửu Long

  Mekong River Delta

  18

  18

  24

  22

  42

  40

  15,9

  14,9

   

  6

  Đông Nam Bộ

  Southern East

  21

  27

  28

  27

  49

  54

  18,5

  20,1

   

   

  Tổng cộng

  85

  90

  180

  179

  265

  269

  100

  100

  Nguồn: Cục Chăn nuôi tổng hợp

  Để lại comment của bạn

  Bình luận mới nhất

 • Công nghệ Chăn nuôi 11 Kết nối tri thức Bài 1: Vai trò và triển vọng của chăn nuôi
 • […] + https://nhachannuoi.vn/mot-so-ung-dung-cong-nghe-sinh-hoc-trong-chan-nuoi/ […]

 • Ngành công nghiệp Việt Nam đang phát triển mạnh nhưng nhu cầu phát triển mạnh hơn - Thịt heo Châu Âu | Thịt heo Châu Âu, Một sự lựa chọn thông minh
 • […] [5] https://nhachannuoi.vn/gia-thuc-an-chan-nuoi-giam-lan-thu-2-trong-nam-2024/ […]

 • Vietnamese domestic industry is growing but demand is growing faster - European Pork | European Pork, the Smart Choice
 • […] [5] https://nhachannuoi.vn/gia-thuc-an-chan-nuoi-giam-lan-thu-2-trong-nam-2024/ […]

 • Nguyễn Thanh Tùng
 • Ứng tuyển vị trí

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo UBND xã Minh Châu – Ba Vì – Hà Nội, xác định lợi thế về đất đai, khí hậu nên những năm qua đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó xã tập trung đến phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt. […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong bối cảnh bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, thành phố càng nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ gắt gao. Hơn nữa, khảo sát một đêm tại thị trường […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Anh Trần Văn Toản, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ là người đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mở trang trại nuôi chim công rất thành công mà cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.   1/ […]

  • Giống chim này có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu ở nước ta, tỷ lệ nuôi sống đạt 94-99%.

  • Để đàn gà sinh trưởng phát triển tốt có tỷ lệ sống cao cần thực hiện tốt kỹ thuật úm gà con

  • Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo.

  • Gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” đã được nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền triệu để hữu cặp gà vảy cá đẹp.

  • Cừu chính là loài vật nuôi thích hợp với những điều kiện khắc nghiệt của vùng đất Ninh Thuận.

  • Nghề nuôi chim cút đẻ hiện đang phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình tại các địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

  • Tỉnh Phú Thọ với địa hình đa dạng: nhiều gò, đồi thấp, dải đồng bằng thuận lợi cho chăn nuôi, trong đó, có chăn nuôi gà lông màu.