Trong đó, riêng tháng 12/2022 đạt 1,16 triệu tấn, tương đương 386,2 triệu USD, giá trung bình 333,5 USD/tấn, tăng 32,4% về lượng, tăng 34% kim ngạch, giá tăng 1,2% so với tháng 11/2022; so với tháng 12/2021 thì tăng mạnh 127,2% về lượng, tăng 138,4% về kim ngạch và tăng 5% về giá.
 
 
Achentina là thị trường chủ đạo cung cấp ngô cho Việt Nam trong năm 2022, chiếm trên 59% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 5,63 triệu tấn, tương đương gần 1,98 tỷ USD, giảm 4,8% về lượng, nhưng tăng 11,3% kim ngạch và tăng 16,9% về giá so với năm 2021; riêng tháng 12/2022 đạt 361.732 tấn, tương đương 119,95 triệu USD, giá 331,6 USD/tấn, tăng trên 18% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 11/2022, giá tăng nhẹ 0,2%; so với tháng 12/2021 tăng 27,3% về lượng, tăng 33% về kim ngạch, giá tăng 4,4%.
 
 
Ngoài ra, nhập khẩu ngô từ Brazil năm 2022 đạt 1,44 triệu tấn, tương đương 476,35 triệu USD, giá 331,9 USD/tấn, chiếm 15% trong tổng lượng và chiếm 14,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm 13,3% về lượng, nhưng tăng 22,8% về kim ngạch và giá tăng mạnh 41,6% so với năm 2021.
 
 
Nhập khẩu ngô từ thị trường thị trường Ấn Độ năm 2022 đạt 872.343 tấn, tương đương 287,16 triệu USD, giá 329,2 USD/tấn, chiếm 9,1% trong tổng lượng và chiếm 8,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm 23% về lượng, giảm 10% về kim ngạch nhưng giá tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. 

 

Nhập khẩu ngô năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/1/2023 của TCHQ)

Nguồn: Vinanet/VITIC